Stroje skladají se s mnoha častí, a všechny jsou podstatné. Zřídkakdo ví jenomže jak důležite jsou pružiny. Úkolem per je akumulace energie a též zeslabovaní rázů a chvění.

Málo osob ví tež, že existuje hodně typů per. Můžeme rozvrhnout pera na pár metod. Nejprimarnější to rozvrhnění per na tří třídy. První to kovové pružiny, druhý typ to pera pryžové a poslední to pneumatické pera. V týchto grupách je možne rozčlenit průžiny na následující podskupiny.

Tažné pružiny

Autor: Karsten Seiferlin
Źródło: http://www.flickr.com

Jestli jde o pera kovové to je možne tady rozlišovat několik grup. Předevšim mužeme podělit je dle způsobu namáhaní. První skupina to pera namáhané ohybem. Hmota týchto per není optimálně využitá. Mužeme rozdělit pár podtypů pružin kovových namáhaných ohybem. Jsou to listové pružiny, které s pomocí tření mezi listy mají ztišující působení, vzpěrné listové pružiny, kterých tuhost intenzivně sestupuje, téměř až k nule, šroubovité pružiny zkrutné a jakož i pružiny spirálové. Druhá grupa to pera namáhané krutem. Hmota týchto pružin je dvakrát hodnotnějí využitá než v pružinách z první grupy. Pružiny zatěžované krutem mužeme rozdělit na šroubovité pera válcové stejně tak tažné a také tlačné. Je třeba nezbytné pamatovat, že pružiny tažné tím, že namáhají oka ohybem jsou neúsporné ve porovnání s perami tlačnými. Následující podskupina to šroubovité pružiny kuželové a zkrutně bidla. Zbývající grupa pružin kovových to pružiny namáhané kombinovaně (více:typy pružin). Mužeme tady opisat talířové pružiny a pera kroužkové.

Druhý typ to pryžové pera, které mužeme rozčlenit na zatížené tlakem, zatížené smykem, zatížené krutem, gumové špalky, gumové dorazy a také gumové lany. Jestli jde o vlastnosti pryžových per to hodně podstatný je fakt, že mají omezenou životnost a také velkou tuhost a menší zdvih, jakož i mají velký tlumící účinek. Jejích minus to fakt, že zahřívají se a mají omezenou odolnost proti chemickým látkám.

Poslední druh to pneumatické pružiny, které můžeme rozvrhnout na plynové pružiny, podpěry a pístnice, poloměrové měchy, axiální měchy a hydropneumatické pera. Jestli jde o úvodní grupu jsou to cylindry naplněnývyplněný stlačeným dusíkem a olejem a mají až o 75% nižší váhu než pružiny ocelové. Mnutí zapříčiněné náporem plynu na těsnění rozšiřuje rozdíl mezi zasouvací a vysouvací silou.

hodně duležité je, aby při vybíraní pružin vědět, co chceme s ní udělat. Muže to mít vliv na fungovaní calého stroju.